سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد روحانی – دانشجویکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سعید بهنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سیدمحمدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل پاسخ زلزله ای سدهای خاکی می پردازد رفتار پوسته و هسته سد با استفاده از معیار ساده و متداول موهر ـ کولمب تشریح می گردد استفاده از این مدل ساختمند برطبق دشواری تعیین پارامترهای ساختمند برای روابط ساختمند پیشرفته تر از جمله سفت شدگی ایزوتروپیک و سینماتیک توجیه م یشود تجزیه و تحلیل های انجام گرفته با استفاده از اسناد واقعی زمین لرزه نشان میدهند که بارزلزله ای سبب القای قابلیت خمیری دربخش عمده ای از پوسته و دربخش زیرین هسته می گردد تجزیه و تحلیل ها نشان از آن دارند که خمیرایی باید در تحلیل پاسخ زلزله ای سد مدنظر قرارگیرد زیرا منجر به کاهش بسامد طبیعی سد و نیز انتشار انرژی می گردد که تاثیر فاحشی برپاسخ زلزله ای سد می گذارد تجزیه و تحلیل حالت خمیری می تواند ابزاری مناسب برای تصریح پایداری سد تحت بارهای زلزله ای باشد.