سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه غزالی – دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری –

چکیده:

تخلیه کننده ها یکی از سازه های مورد استفاده در سدها هستند که به منظور تنظیم یا رها کردن آب سدها به کار می روند. لذا با توجه به نقش ویژه آن ها، طراحی دقیق نیاز ضروری تخلیه کننده ها خواهد بود. از آنجا که بررسی های آزمایشگاهی نیازمند صرف هزینه های فراوان است، استفاده ازمدل های عددی که قادر به تعیین خصوصیات جریان در تخلیه کننده ها باشد مورد توجه طراحان این امر قرار گرفته است. در مطالعه حاضر تخلیه کننده تحتانی سد جگین با مقیاس ۱ به ۱۱ به صورت عددی مدل گردیده و نتایج آن با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی ساخته شده در مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با همان مقیاس مورد تأیید قرار گرفته است. مدل های مختلف آشفتگی جهت امکان مقایسه بهتر لحاظ گردیده وپروفیل های مختلفی نظیر سرعت و فشار و جریان هوادهی در پایین دست دریچه مورد بررسی قرار گرفته است