سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیف الله سعدالدین – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان
محمد همت اسفه – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان
محمد جواد نوروزی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان
آرین زارع قادری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

چکیده:

جریان نانوسیال و انتقال حرارت دریک حفره با دوجداره ی متحرک موردبررسی قرارگرفت جدارهی بالایی حفره سرد است ولی جداره پایینی درمعرض سه منبع حرارتی مجزا قرار دارد دو جداره ی کناری عایق هستند جداره ی سمت چپ و جداره ی بالایی حفره متحرک هستند معادلات حاصل با روش حجم محدود به کمک الگوریتم سیمپل حل شدند نتایج حاصل برای عدد ریجاردسون مابین ۰٫۰۰۱ تا ۱۰ و برای کسرحجمی بین ۰تا۰٫۰۶ و عدد گراشف ۴ ۱۰ بدست امد نتایج به شکل خطوط جریان خطوط همدما عدد ناسلت میانگین و سرعت افقی درمقطع میانی ارایه گردیدها ند نتایج نشان دادند که زمانی که جداره های متحرک برخلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند خطوط جریان شامل دوگردابه اصلی است با افزایش مقدار عدد ریچاردسون شدت گردابه های مطابق با نیروی شناوری افزایش می یابد درحالیکه شدت سایر گردابه ها کاهش می یابد هنگامی که جداره های متحرک برخلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند خطوط جریان شامل یک گردابه ی اولیه غالب است که دوام آن با افزایش نیروی شناوری افزایش می یابد.