سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
ابوالفضل شمسایی – استاددانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
محمد رستمی – دکتری عمران آب

چکیده:

تحلیل عددی جریان عبوری از روی سرریز اوجی با شکل تاج بیضی و سرریز USBR در دو حالت وجه بالادست قائم و شیبدار با شیب ۳V:3H با استفاده ازنرم افزار Fluent و تعیین اثر هندسه و شیب انحنای وجه بالا دست سرریز و ارتفاع آب پشت سرریز برمیدان جریان و توزیع فشار روی تاج سرریز از اهداف اصلی این تحقیق بوده است براین اساس از معادلات ناویر استوکس براساس حل میدان جریان ازر وش حجم محدود به منظور تعیین پروفیل سطح اب و ازمدل آشفتگی k-? (RNG برای حل میدان آشفتگی استفاده گردید تغییر هندسه سرریز باعث تغییر توزیع فشار برتاج سرریز و میزان دبی عبوری از آن می شود چنانچه در سرریز با تاج بیضی شکل به دلیل وجود پیوستگی در انحنای تاج فشار منفی کمتری روی تاج نسبت به تاج USBE ایجاد می شود و همینامر باعث افزایش راندمانتخلیه این سرریز به میزان ۲% نسبت به سرریز USBR می شود شیب دار کردن وجه بالا دست سرریز باعث تغییر توزیع فشار روی تاج و ضریب تخلیه و در نهایت دبی تخلیه می شود چنانچه شیب ۳V:3Hدروجه بالا دست تاج سبب ایجاد ۳٫۴% فشار منفی بیشتری درسطح تماس اوجی شده و به میزان ۱٫۶۲% دبی بیشتری نسبت به سرریز با دیواره قائم سرریز می کند.