سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کورش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان
کامران مبینی – استادیار دانشگاه شهید رجاییتهران
امین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از سیستمهای تبرید جذبی در صنعت تهویه مطبوع به علت مصرف انرژی ارزان وهمچنین استفاده از سیال همخوان محیط زیست رواج فراوانی یافته است.که بحث مصرف انرژی کمتر خود یکی از مسایل مربوطه میباشد. از دیدگاه ترمودینامیکی، اثر پارامترهای مهمی مثل فشار ، دما و دبی مبرد نقش بسزایی در میزان ضریب بازدهی در تجهیزات اصلی سیکل و همینطور افت انرژی سیال در سیکل تبرید دارد. لذا در این مقاله با محاسبه اگزرژی در اجزاء یک سیکل کامل ترمودینامیکی در شرایط مختلف کارکرد و تحلیل فرمولها و مسائل مربوطه با استفاده از نرم افزارEESآنرا بررسی نموده در این مطالعه قابلیت کاردهی و ضریب عملکرد سیستم تبرید لیتیومی دو اثره از طریق روش تحلیل اگزرژی مورد بررسی قرار گرفته است. ، جریان اگزرژی در اجزای مختلف سیستم تبرید جذبی دو اثره محاسبه شده و اجزا از نظر بازده ترمودینامیکی مورد مقایسه قرار گرفته اند.در پایان ضریب عملکردCOP در مقایسه با تغییرات اجزای سیستم بررسی شده است.