سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه غزالی – عمران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی -آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشکده عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت م
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

چکیده:

تخلی هکننده تحتانی در سدهای بلند به دلایلی از جمله کنترل آبگیری اولیه، تخلیه رسوبات مخزن، رهاسازی آب جهت آبیاری، وکاهش تراز مخزن برای تعمیر و نگهداری ساخته م یشود. به علت وجود جریان با سرعت زیاد در قسمت تحت فشار مجرا که در سدهای بلند به ازای بار آبی مخزن سد ایجاد م یشود، احتمال وقوع کاویتاسیون خصوصاً در اطراف دریچه در این سازه بسیار زیاد است. لذا هوادهی جریان جزء لاینفک جریان در این مجاری محسوب م یشود که توجهات بسیاری را معطوف خود ساخته است. در مطالعه حاضر مدل ۱ به ۱۰ تخلی هکننده تحتانی سد جگین به صورت عددی مدل شده و نتایج آن با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی ساخته شده در مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با همان مقیاس مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر هندسه مجرا بر هوادهی جریان، مد لهای عددی مشابه با مدل اولیه، ولی با ارتفاع متفاوت شبی هسازی شد. نتایج نشا ندهنده تأثیر بسزای ارتفاع مجرا بر هوای ورودی از هواده و توزیع غلظت هوا در عمق است. در حالت ثابت نگه داشتن عرض مجرا با افزایش نسبت عمق به عرض مجرا تا حد مشخصی، میزان هوای ورودی از هواده افزایش و پس از آن کاهش م ییابد. غلظت در عمق نیز با افزایش نسبت عمق به عرض مجرا افزایش م ییابد. بر اساس مطالعات انجام گرفته از نقطه نظر هیدرولیکی محدوده ۱/۵ تا ۲برای نسبت عمق به عرض، محدوده مناسبی است و سایر نسب تها بر روی کاهش هوادهی ضریبB مؤثر است.