سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد شعبانی رمنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ظرفیت باربری کم و نشست های زیاد از جمله معایب خاک های سست می باشد. اجرای خاک مسلح به ژئوسنتتیک و ستون سنگی از جمله روش های بهسازی خاک می باشد. ستون های سنگی المان های استوانه ای شکل هستند که مقاومت و سختی خود را توسط محدودیت و محصوریت خاکاطراف بدست می آورند. همچنین خاک های مسلح به ژئوسنتتیک با افزایش مقاومت برشی خاک نسبت حالت غیر مسلح باعث بهبود رفتار خاکمی شود. در این مقاله تحلیل عددی تاثیر خاک مسلح به ستون سنگی و ژئوگرید و اجرای ترکیبی از این دو روش بهسازی بر تنش قابل تحمل خاک نرم بررسی شد. مدل سازی عددی مورد نظر با استفاده از نر مافزارPlaxis انجام گرفت. نتایج نشان داد که اجرای ترکیبی از دو روش بهسازی فوقالذکر نسبت به حالت بهسازی تنها میزان تنش قابل تحمل را در یک نشست خاص افزایش می دهد