سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی معارفدوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد- دانشجوی دکتری مکانیک
پوریا اکبرزاده – دانشجوی دکتری مکانیک.- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحلیلهای بار حدی لوله ها و سیلندرهای جدارضخیم بدون عیب که در معرض فشار داخلی و یا بارگذار ی مرکب از فشار داخلی و نیروی محوری هستند، به طور معمول بخشی از روشهای ارزیابی ایمنی سازه ای خطوط لوله و مخازن تحت فشار می باشد . علاوه بر ا ین شرا یط محیطی یا آسیبهای اتفاقی منجر به پدید آمدن عیوب سطحی می شود که این امر ظرفیت تحمل بار سازه را تغییر می دهد. این مقاله می کوشد تا با تحل یل عددی بار حدی، تاثیر عیوب سطحی نظیر ترکها ی سطحی را بر رو ی بار حدی سیلندرها نشان دهد . برای مدلساز ی و تحلیل المان محدود از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. حلهای تقریبی تحلیلی به منظور معتبرسازی نتایج المان محدود استفاده و با آن مقایسه شده است.