سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز سیفی – دانشکده مهندسی مکانیک_دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محسن گودرزی – دانشکده مهندسی_دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد لایقی – دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی_دانشگاه تهران
فرشته رزم آرا – دانشکده مهندسی مکانیک_دانشگاه تبریز

چکیده:

دراینمقاله به بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال نقره آب درجریان آرام داخل لوله های عمودی ساده و پره دار با تعدادپره های مختلف پرداخته شده که درآن مدل به صورت سه بعدی و سیال به صورت تک فازی فرض شده و با استفاده از نرم افزار تجاری ANSYS FLUENT 12 مورد تحلیل قرارگرفته است تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری و عدد ناسلت درغلظت های مختلف نانوذرات نقره درسیال پایه آب و حالت های مختلف لوله های پره دار و اعداد رینولدز مختلف هوا مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بررسی ها بیانگر افزایش قابل توجه ضریب انتقال حرارت حرارت جابجایی درداخل لوله ها با افزایش تعداد پره ها کاهش گام پره دریکنسبت حجمی معین و افزایش غلظت نانوذرات و همچنین افزایش عدد رینولدز هوا می باشد هرچه تراکم نانوذرات درسیال پایه بیشتر می شود میزان انتقال حرارت نیز افزایش می یابد. بطوریکه با افزایش نسبت حجمی از ۰/۰۲۵%تا۰/۱% مقدار انتقال حرارت Q نانوسیال نسبت به آب تا ۴۳/۱۸% افزایش نشان میدهد این افزایش انتقال حرارت به سبب افزایش درضریب هدایت حرارتی سیال پایه می با شد که با اضافه شدن نانوذرات فلزی برمیزان آن افزوده شده و انتقال حرارت بهبود می یابد.