سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکسنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دان
مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکسنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دان

چکیده:

مدول تغییرشکل پذیری توده سنگیکپارامتر مهم در تعیین رفتار توده سنگ، تحت بارگذاری و باربرداری است. همچنین این مدول یکی ازپارامترهای اساسی ورودی اکثر نرم افزارهای عددی است. بطور کلی برای تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحهای در توده سنگ دوروش بکار میرود. روش پیشنهادیISRMکه بر مبنای تئوری الاستیسیته استوار است و روشUnal که از تکنیک حداقل مربعات بمنظور تحلیل نتایج استفاده میکند. به دلیل وابسته بودن مدول بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحهای در توده سنگ به روش تحلیل نتایج حاصل از آن، یک بررسی عددی برای مقایسه روشهای مختلف تحلیل نتایج صورت گرفت. در این تحقیق آزمایش بارگذاری صفحهای صورت گرفته در گالریآزمایشی نیروگاه برق- آبیFeldseeدر اتریش با نرم افزار تفاضل محدودFLAC ٣D مدلسازی، همچنین شرایط اولیه و مرزی مشابه شرایط واقعی محل اعمال و نتایج حاصله با نتایج واقعی مقایسه میشوند. با اعمال مدل رفتاری پلاستیک موهر-کلمب، مشاهده شد که مدول بدست آمده میتواند تا دو برابر مدول محاسبه شده در روش پیشنهادیISRM باشد.