سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرهاد محمدی –
جهانگیر کرمی –
زینب خانجانی –
تورج هاشمی –

چکیده:

هدف این مطالعه تحلیل عاملی و پایایی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی PANAS-X) واتسون و کلارک، ۱۹۹۴ ) بود. آزمونی که برای ارزیابی دو نوع عاطفه مثبت و منفی و ۱۱ هیجان مربوطه طراحی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه آماری مورد مطالعه،کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، نمونه ای به حجم ۴۰۶ نفر( ۱۵۲ پسر و ۲۵۴ دختر) با میانگین ۲۱/۲۵ و انحراف استاندارد ۱/۸۹ انتخاب شدند. نتایج نشان داد که این آزمون توانایی ارزیابی ۱۰ هیجان مثبت و منفی را دارد و هیجا نهای شادکامی-آرامش در یک عامل قرار می گیرند. تحلیل عاملی با این ۱۰ مقیاس بیانگر تأیید دو عامل عاطفه مثبت و عاطفه منفی بود. تفاوت جنسی در میان دو نوع عاطفه و هیجا نهای مربوطه وجود نداشت. همچنین بین عاطفه مثبت و منفی نیز همبستگی منفی معنادار (P<0/01 ؛r=0/448 )به دست آمد.