سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر کرد – دانشگاه بین المللی چابهار
نورمحمد یعقوبی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالقادر پربار – کارشناسی ارشد فناوری و اطلاعات

چکیده:

ازاینترانت برای توزیع اشکال مختلف اطلاعات در سازمان استفاده می شود و از این شبکه ها برای فعالیت گروهی و اشتراک طرحهای گروهی در سازمان دسترسی کنترل شده به اسناد مالی سازمان استفاده از مدیریت دانش مطالب پژوهشی آموزش برخط می باشد هم پژوهشگران و هم سازمان ها بر آنند که راه های به کارگیری موفقیت آمیز اینترانت در سازمان ها را مورد بررسی قرار دهند این مقاله علاوه پاسخ به این سوال است که چه عواملی در پیاده سازی موثر اینترانت در سازمان تاثیر گذارتر هستند به بررسی نقش پذیرش اینترانت بریادگیری الکترونیکی در سازمان ه ا می پردازد به همین منظور ۵۰ پرسشنامه بین کارشناسان و کارشناسان ارشد بنادر کشتیرانی مناطق آزاد شیلات و دانشگاه بین المللی چابهار توزیع شد و دادههایجمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار SPSS به روش تحلیل عاملی و رتبه بندی فریدمن مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص همخوانی اینترنت با اهداف و وظایف سازمانی از مهمترین عوامل موثر برپذیرش اینترانت است و توجه به عواملی که پذیرش اینترانت در سازمان را شکل میدهد همچنین یکی از عواملی خواهد بود که فرهنگ یادگیری از طریق اینترانت را در سازمان اشاعه میدهد.