سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
جاسم بهشتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

نمود عینی سیاست های آمایش سرزمینی حکومت های مرکزی را درمناطق مرزی میتوان با اعمال راهبردهای هدفمند به منظور هدایت متوازن دو الگوی امنیت و توسعه مشاهده کرد بی تردید موقعیت ممتاز ژئوپلتیک ایران برکسی پوشیده نیست لیکن این امتیاز را زمانی می توان هرچه بیشتر به سود منافع ملی سوق داد که با نگاهی به درون تفاوت های اجتماعی فضایی ازنظر شاخصهای اصلی توسعه درقلمرو ملی به حداقل ممکن رسانیده شود آمایش مناطق مرزی درایران به دلیل وجود مرزهای طولانی و قرارگیری بیش ازنیمی از استانهای کشور درمرزهای بین المللی با کشورها همجوار ازجایگاه ویژه ای درنظام برنامه ریزی کشوربرخوردار است مطالعات آمایش سرزمین درمورد مناطق مرزی با هدف شناخت پیچیدگی ها و موانع توسعه دراین مناطق تنها ازچندسال پیش اغاز شده است و مطالعات جوانب به حساب می آید مقاله حاضر درپی تبیین جایگاه آمایش مناطق مرزی است دراین راستا استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه ای از استانهای مرزی کشور دراین پژوهش مورد مطالعه قرارمیگیرد برای نیل به این هدف با استفاده از مطالعاتکتابخانه ای و استفاده ازآمارنامه ها و گزارشات به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیل است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از تکنیک swot استفاده شده است.