سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی امیری پور – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل،
الیاس فرح زاد – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، شرکتمهندسی راهبرد تردد فر
جعفر فرهمند – کارشناس معاونت بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
محسن حسینی –

چکیده:

با توجه به مشکلات ترافیکی موجود در سیستمهای حمل و نقل شهرهای بزرگ دنیا، پرداختن به بحث حمل و نقل همگانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، که باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده بهینه ازآنها داشت. شبکه اتوبوسرانی نیز به عنوان جزیی از سیستم حمل و نقل همگانی از این قاعده مستثنی نیست، عوامل مختلفی در برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم اتوبوسرانی شهری موثر می باشند، ظرفیتیکی از عوامل تاثیر گذار است که در تعیین تواتر، اندازه اتوبوس، نوع اعزام و غیره موثر است. در سیستمی مانند سامانه تندرو که در مقیاسی بالاتر نسبت به اتوبوسهای معمولی اقدام به جاجایی مسافر مینماید،ظرفیت بسیار اهمیت می یابد، که این ظرفیت نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری و سیاست گذاری خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است تا با روشی ساده ظرفیت خط دو سامانه تندرو اتوبوسرانیتهران تعیین شده و مشکلاتی که باعث کاهشظرفیت این مسیر شدهاند بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شوند. با اصلاح مشکلات عنوان شده میتوان انتظار داشت که ظرفیت جابجایی مسافر در این مسیرافزایشیابد.