سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

درشهر قاین ۵۱ پروفی ل لرزه نگاری شکسته مرزی با استفاده از ژئوفون هایS و Pبا فرکانس۱۴/۵هرتز به منظور بررسی تاثیرامواج فشاری و تعیین سرعت امواج برشی در لایه های مختلف خاک و محاسبه نسبت پواسون در آن ها و تلفیق با داده های پایه ایاز وضعیت لایه های خاکی)حاصل مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ۱۵ گمانه( برداشت شد. این نتایج وضعیت لایه های تحت الارضی، سطح آب زیرزمینی، مقاومت باربری مجاز و تعیین مناسب ترین نوع پی را نشان داد که بر این اساس میزان ظرفیت بارپذیری پی در بخش های مختلف شهر متفاوت بوده و با توجه به ریسک بالای زلزله، استفاده از پی های تکی،درصد ریسک را افزایش داده و حداقل انجام پی های نواری دو طرفه و یا گسترده مورد توصیه است