سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد جواد توکلی آغچغلو – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

افیولیت نیریز جزیی از نوار بزرگ افیولیتی تتیس و بخشی از یک کمربند رورانده ۳۰۰۰ کیلومتری است که در کرتاسهپسین بر روی لبه صفحه قارهای عربستان رانده شده است. در اثر فرآیند سرپانتینیشدن، کانی- های منیزیمدار سنگهای الترامافیک (مخصوصاً الیوین و پیروکسن) توسط کانیهای آبدار گروه سرپانتین جانشین میشوند. به منظور تحلیل طیفی و تعیین درجه سرپانتینیشدن الترامافیکهای این مجموعه افیولیتی، منحنی طیفی نمونههای صحرایی با استفاده از دستگاه طیف سنج ASD تهیه شد. در اثر فرآیند سرپانتینیشدن خصوصیات جذبی قوی نزدیک ۱ میکرومتر مربوط به کانیهای اولیه در سنگهای الترامافیک محو و خصوصیات جذبی مربوط به کانیهای ثانویه گروه سرپانتین که جذب قوی در ۱/۴ و ۲/۳ میکرومتر و جذب ضعیفتر در ۱/۹۵ و ۲/۱ میکرومتر است، ظاهر میشود. میزان سرپانتینی شدن نمونهها با انجام مطالعات میکروسکوپی تخمین زده شد و با مقایسه این میزان با منحنیهای طیفی نتیجه گرفته شد که میزان سرپانتینیشدن ارتباط مستقیم با عمق جذب در ۱/۴ و ۲/۳ میکرومتر و شدت بازتاب در ۱/۶ میکرومتر دارد. سپس با استفاده از الگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF) نقاط با درجات متفاوت سرپانتییشدن نقشه برداری شد و نتیجه گرفته شد اکثر نقاط رخنمون یافته در منطقه با درجات خیلی زیاد سرپانتینی شده اند.