سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ارحامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مریم زارع شحنه – دانشجو مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران_محیط زسیت

چکیده:

شهر تهران به دلیل شرایط اقلیمی خاص و اجتماعی با بحران زیست محیطی به نام آلودگ یهوا دست به گریبان است یکی از مهمترین روشها جهت تحلیل و بررسی روند آلودگی هوا دراین کلانشهر استفاده ازانالیز طیفی با استفاده از تبدیل فوریه می باشد با توجه به اینکه داده های کیفی هوا غالبا دارای داده های ثبت نشده می باشند باید به دنبال روشی کارامد و متناسب آب این نوع داده ها درزمینه تحلیل طیفی باشیم دراین تحقیق با استفاده ازتحلیل طیفی به کمک روش پریودگرام و تحلیل نتاجی آن به تعیین دوره ها و نوسانات زمانی غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسی دراین ایستگاه های شهرتهران می پردازیم این بررسی نشان میدهد الاینده ی ذرات معلق دارای دوره های بلندمدت و پارامترهای هواشناسی دوره های سالانه دارند همچنین ذرات معلق با پارامتر بارش بیشترین ارتباط را دارا می باشند با داشتن دوره های داده های کیفی هوا امکان بررسی و تصمیم گیری های مدیریتی درزمان های پیک میسر می شود.