سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زهساز – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
علیرضا علی محمدی – کارشناس ارشد
هادی مهدی پور – کارشناس ارشد
مهدی یگانه – کارشناس ارشد، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا

چکیده:

در این مقاله به بررسی پاس خ صلب -پلاستیک ی ک میله استوانه ای تحت پیچش با دو انتهای آزاد پرداخته شده است . برای این کار از یک مدل ساختاری بر اساس نرخ های همگرد جاومن، گرین -نقدی، اویلری، لگاریتمی و چرخش زیر ساختارهای ماده که در آن سخت – شوندگی های همسانگرد، سینماتیک و اعوجاجی نیز لحاظ شد ه اند، استفاده شده است . با حل عددی معادلات مدل نمودارهای مربو ط به تنش کوشی برای نرخ های همگرد مختلف بدست آمده و با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فن مورد مقایسه قرار گرفته است . همچنین برای بررسی بیشتر صحت مدل سازی به پیش بینی پدیده اثر محوری (تغییرات کرنش محوری) نیز پرداخته شده است