سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالحه جمشیدی جم – کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – دانشیار بخشمهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عمدهترین مسئله در زمینه تحلیل شیروانی ها، تعیین میزان پایداری با استفاده از پارامتر ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی و تعیین تغییرشکلهای ایجاد شده میباشد. در گذشته بمنظور سادهسازی، اکثر بررسیهای مربوطه تحت بار استاتیکی و بصورت دو بعدی انجام شدهاند و روش شبهاستاتیکی با وجود معایب زیاد، بعنوان روشی متداول برای پایداری لرزهای شیروانیها شناخته شده است. بنابراین ، در این تحقیق بمنظور بررسی صحیح و همه جانبه مسئله، توده لغزش بصورت ۳ بعدی مدلسازی میشود و روشی دقیق برای تعیین ضریب ایمنی شیروانیها تحت بار واقعی دینامیکی ارائه میشود که قابلیت در نظر گرفتن تغییرمکانهای دائم را نیز دارد و قابل تعمیم برای شرایطی پیچیده و مدل رفتاری متفاوت(شرایط هندسی پیچیده، وجود فشار آب منفذی و….) میباشدروش پیشنهادی متشکل از ۳ بخش است، ابتدا تنشهای حاصل از روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزارFLACمبنای محاسبات دو برنامه نوشته شده قرار داده میشوند. در برنامه اول مختصات حاصل از تقاطع سطوح لغزش فرضی، با شیروانی مورد نظر محاسبه میشود. و برنامه دوم با استفاده از دو بخش قبلی، تنشهای برشی و نرمال بر سطوح مایل ۳ بعدی و تغییرات ضریب اطمینان مینیمم در بازههای۰/۲ثانیه را محاسبه میکند. لازم بذکر است در آنالیز دینامیکی انجام شده با در نظر گرفتن تاریخچه دقیق بارگذاری، مرزهای غیر انعکاسی، مدل رفتاری الاستوپلاستیک بههمراه تغییرشکلهای بزرگ غیرخطی و…شرایط طبیعی یک شیروانی خاکی تحت بار لرزهای ایجاد شده است