سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدتقی احمدی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق مدل های رفتاری غیرخطی هندسی و مادی مختلفی برای تحلیل سدهای بتنی قوسی با یکدیگر مقایسه شده است و نتایج کاربرد هرکدام ارایه گشته است دربررسی اخیر ابتدا تفاوت کاربرد مدلهای مختلف رفتاری پلاستیک برای بتن درمحدوده جابجایی های کوچک و بزرگ بیان شده و سپس با تحلیلی پارامتریک برروی نتایج محاسبات میزان حساسیت ها ارایه گشته است برای دستیابی به اهداف فوق از مدل سدبتنی قوسی مالپاسه که دردهه ۵۰ منهدم شده است استفاده شد درتحلیل های مذکور با رعایت اندرکنش سد و پی و بصورت استاتیکی بارگذاری تا مرز انهدام بخشهایی از پی و بدنه ادامه یافت از معیارهای پلاستیسیته یکسانی برای مدلسازی رفتار غیرخطی سد و پی استفاده شده است از میان این مدلها مدلهای سنت ونانت کیرشهف و نیز نئوهوکین برای حالت غیرخطی هندسی انتخاب گشته و درتحلیل ها مورد استفاده قرارگرفته است.