سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه اسکندری گوجه قملاق – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان
سعید الرضا اسلامی – دکترای تکتونیک از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

تحلیل شکستگی های موجود در مناطق زمین ساختی از قبیل چین خوردگی های وسیع، اغلب در درک چینش ساختاری آن مناطق مفید بوده و اطلاعات جزئی تری از نحوهی تکوین و جهت تنش حاکم بر آن ها می تواند فراهم نماید. در این تحقیق شکستگی های ناودیس تنگ شمشیربر در ورقه سیاه- خانی که یکی از ورقه های راندگی پهنه البرز است از طریق پردازش داده های دورسنجی و برداشت های صحرایی مطالعه شد. بر اساس نتایج حاصله، شکستگی های دارای امتداد میانگین N40°W تراکم بالایی در گسترهی ناودیس نشان داده و شکستگی های با راستای میانگین N25°E با فراوانی کمتر، ساختار مزدوج آن ها را تشکیل می دهند که این امر در ارتباط با موقعیت گسل شمال البرز NW 45 E N67 قابل تأمل است. در ابتدای تاریخچهی دگرشکلی منطقه، تنش وارده بر توده سنگ ها در شرایط شکل پذیر به صورت چین خوردگی بروز می نماید و سپس گسل شمال البرز عمود بر روند بزرگترین تنش تراکمی اصلی منطقه شکل گرفته و رشد چین با سازوکار انتشار گسلی ادامه می یابد. ادامه دگرشکلی با لغزش گسل شمال البرز و رشد چین خوردگی و ایجاد و گسترش شکستگی ها در ناودیس نمایان می گردد و گسل های امتدادلغز مزدوج در ابعادی وسیع در طول چین ایجاد می شوند و موجب دگرشکلی ناودیس می گردند. تحلیل هندسی و جنبشی گسل ها در کنار تحلیل شکستگی های این ناودیس نشان داد که موقعیت بزرگترین تنش تراآمی اصلی، به صورت افقی در راستای NNW-SSE ٣٣٧ وچکترین تنش تراکمی اصلی به صورت قائم و راستای تنش تراکمی متوسط، به صورت افقی در راستای ENE-WSW ٠۶٧ است.