سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه دامغان
سعیدالرضا اسلامی – دکترای تکتونیک، استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
رضا علیپور – دانشجوی مقطع دکترای تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

نحوه توزیع شکستگیها از عوامل موثردر میزان تولید در مخازن هیدروکربوری به از قبیل مخازن کربناته جنوب غرب ایران میباشند.در این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی انبوهی نسبی شکستگیهای مخزن آسماری میدان نفتی پازنان از روش کاربردی فراوانی نسبی شکستگیها RFF استفاده گردیده است. در این روش عواملی چون سنگ شناسی، اعوجاج محور ساختمانی، عامل ساختمانی یا شعاع انحناء، عامل محور ساختاری، موقعیت چینهشناسی و سیمان شدگی در قالب یک رابطه ریاضی معرفی شده است. برای انجام این روش در میدان پازنان ٣٨ مقطع عرضی بر روی جدیدترین نقشه خطوط تراز زیر سطحی UGC افق آسماری ترسیم و فراوانی نسبی شکستگیها برای هشت زون این سازند محاسبه و به صورت نقشه ارائه شد. بر اساس نتایج حاصله مناطقی که تحت تاثیر عملکرد هم زمان انحناء مرتبط با چین خوردگی و انحناء ناشی از اعوجاج محور ساختمانی قرار دارند، و به همین دلیل از تراکم شکستگی بالایی برخوردار هستند مورد شناسایی قرار گرفتند.