سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا نریمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی
محمد آبدیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه،

چکیده:

سنگ مخزن بعد از حفر چاه تحت تنش های برجا (طبیعی درون زمین ) وتنش های القایی (ناشی از عملیات حفاری ) قرار دارد.اندر کنش میان تنش های برجا وسیال حفاری منجر به شکستگی هایی در دیواره چاه می شود .عمده شکستگی هایی که در دیواره چاه اتفاق می افتد به دو دسته ریزش دیواره ( Breakout ) و شکستگی های کششی القایی حفاری تقسیم می شوند . این دو نوع شکستگی ، میتوانند منجر به مانده یابی (fishing)، شستشوی دیواره ، انحراف رشته حفاری و هرزروی سیال حفاری شوند .در این تحقیق برای چاهی در مخزن آسماری در جنوب غربی ایران با کمک داده ه ایی که از لاگ های نوترون،چگالی ،صوتی(سونیک) ،گاما،فوتوالکتریک وقطرسنجی بدست آمده وبر اساس روابط ژئومکانیک مقادیر تنشهای برجا (SH , Sh , Sv ) و و تنش های القایی ( σѳѳ ,σrr ,σzz) مشخص شده است .با رسم نمودار کراس پلات فوتوالکتریک (PEF) چگالی لیتولوژی در چاه مذکور بیشتر ازنوع سنگ های کربناته ومقدا ری ماسه سنگ وبطور پراکنده شیل بدست آمده که با نتایج حاصل از لاگ های گاما وفوتوالکتریک نیز صدق می کند .با تعیین لیتولوژی پارامتر های شکست ( φ وc) برای محاسبه مقادیر فشار های شکست برای حا لت های مختلف شکستگی های القایی (کششی وبرشی ) که ممکن است در دیواره چاه رخ دهد بدست آمده است.ونتایج حاصل از شناسایی گسیختگی ها از طریق روابط ژئومکانیکی با ت نیجه نمودار قطرسنجی هم خوانی داشته است.و در نهایت یک محدوده گل پایدار (Stable mud Window) برای چاه پیشنهاد شده است .این محدوده بین تنش برجای کمینه (σ۳) و وزن گل کمینه (PMWmin) قرار دارد.