سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه
محمد غفوری – عضو هیئت علم ی دانشکده علوم زمین، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید عقیقی – عضو هیئت علم ی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره
غلامرضا لشکری پور – عضو هیئت علم ی دانشکده علوم زمین، دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

ارتباط بین میدان تنش کنونی و شکستگی های طبیعی که در جهت های مساعد برای فعال شدن مجدد توسط شکست برشی یا کششی در میدان تنش برجا قرار داشته و اغلب هدایت هیدرولیکی بالایی را نشان میدهند، میتواند نتایج مهمی برای جریان زیرسطحی داشته باشد. در این تحقیق شکستگی های زیر سطحی و جهت تنش برجا در کربنات های سانتونین (سازند ایلام) واقع در جنوب غرب ایران که یکی از مهمترین مخازن هیدرکربنی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تصاویر حاصل از لاگ های تصویریFMI) پس از پردازش اطلاعات خام، برای شناسایی انواع شکستگی ها و همچنین برای تعیین جهت تنش کنونی در کربنات های سانتونین (سازند ایلام) در جنوب غرب ایران مورد تفسیر قرار گرفته و نتایج حاصل از لاگهای تصویری با تحلیلشکستگیهای طبیعی بدست آمده از مغزه های چاهAتطبیق داده شده است. در مجموع از ۹۱ شکستگی که در چاهA تفسیر شدند،میانگین آزیموت شکستگ یهای بدست آمده از روی تصویرFMIو مغزه هاN20Eاستنباط میشود. در نتیجهSHmaxعمدتا در جهتNE-SW بوده که احتمالا نتیجه فاز اصلی کوهزایی زاگرس م یباشد.