سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن لوعلیزاده – رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز اداره کل هواشناسی استان خو

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و رخدادهای مصیبت باری است که خسارتهای زیادی را باعث می شود یکی از راههای تعدیل خشکسالی ارزیابی و پایش آن براساس شاخصهایی است که بتواند میزان شدت و تداوم آن را در یک منطقه تعیین نماید. در مقاله حاضر تحلیل خشکسالی شدت – تداوم – فراوانی شهر اهواز با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده در بازه زمانی ۱۲ و ۲۴ ماهه مورد مطالعه قرارگرفته است بدین منظور داده های بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپیتیک اهواز به مدت ۴۵ سال طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۴۳ سال زراعی به کار رفته است نتایج بررسی ها نشان میدهد تداوم و شدت خشکسالی طی دهه ۸ه۰ شمسی نسبت به ۴ دهه گذشته افزایش داشته است.