سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن لوعلیزاده – رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز اداره کل هواشناسی استان خو

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های آب وهوایی ورخدادهای است که خسارتهای زیادی راباعث می شود .یکی از راههای تعدیل خشکسالی ارزیابی وپایش آن بر اساس شاخص هایی است که بتواند میزان شدت وتداوم آن را دریک منطقه تعیین نماید. درمقاله حاضر تحلیل خشکسالی (شدت –تداوم – فراوانی) شهر دزفول با استفاده ازشاخص بارش استاندارد شده در بازه زمانی ۱۲ ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور داده های بارندگی ماهانه ایستگاه دزفول به مدت ۴۵ سال طی دوره۸۸-۱۳۴۳ (سال زراعی) بکاررفته است .نتایج بررسیهانشان می دهد خشکسالیهای دوره۸۸-۸۶شدیدتر از خشکسالیهای دوره های گذشته بوده همچنین شاهد افزایش تعداد رخداد خشکسالی ها طی دهه ۸۰ نسبت به ۴ دهه گذشته می باشیم