سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد انه منگلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته استخراج معدن از دانشگاه ارومیه،
فرهنگ سرشکی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزی

چکیده:

معدن زغالسنگ کلاریز شرقی، یکی از چهار معدن فعال شرکت زغالسنگ البرز شرقی است که بهرهبرداری از آن، از سال ۱۳۵۳ آغاز شده است. بر اساس امتیازات روش تهویه دهشی و موقعیت ورودی و خروجیهای معدن، این روش تهویه برایمعدن مورد استفاده قرار گرفته است. بعد از تعیین مقدار جریان مورد نیاز در سینهکارها و تونلهای پیشروی بر اساس استانداردهای تهویه،برای تامین آنو یا معکوس کردن جهت جریان در بعضی از این شاخهها، لازم است در تهویه نصب گردد. بهمنظور مشخصکردن محل درها و مقدار مقاومت آنها شبکه به صورت دستی و کامپیوتری مورد تحلیل قرار گرفت و مشخصگردید که نیاز است در هشت شاخه در تهویه نصب گردد.در پایان؛ میزان هوای مورد نیاز شبکه ۳۹ مترمکعب در ثانیه تعیین شد که برای به جریان اندختن این مقدارهوا تامین فشاری معادل ۱۴۰۷/۲۱۴میلیمتر آب به وسیله فنهای اصلی ضروری است. شبیهسازی کامپیوتری معدن با استفاده از نرمافزارVENTSIM انجام شد که نتایج حاصل از آن و تحلیل دستی شبکهتهویه، در حد قابل قبولی همخوانی داشت