سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حنانه محمدی کنگرانی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در پی عدم موفقیت برخی سیاستهای جنگلداری جنگلهای زاگرس، متخصصان این حوزه با بکارگیری روشههای جدید، تلاش در یافتن نقاط ضعف این سیاستها کرده اند. تحلیل شبکه ای از تهازه تهرین روشهاسهت کهه در حل مسایل، تصمیم گیری، سیاستگذاری و مدیریت سازمانی جنگلها موثر واقع شده و امکان بررسهی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شهبکه ارتباطات میان سازمانهای درگیر در مدیریت و سیاستگذاری این جنگلها، از تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای UCINET و Netdraw بهره گرفته و سند برنامه چهارم استان کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرده است. براساس نتایج، اداره کل منابع طبیعی استان فاقد هرگونه ارتباط با سایر سازمانها بوده و نهادهای مردمی، در این شبکه دیهده نشده اند. ضروریست سیاستگذاران و برنامه ریزان در تدوین اسناد بعدی توسعه، به توزیع متناسب قدرت میان نهادها در راستای مدیریت پایدار جنگلها توجه بیشتری معطوف دارند