سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدیار رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سیدناصر مقدس تفرشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از دیوارهای خاکی مسلح شده با انواع مسلح کننده های مصنوعی ژئوسینتیک بهصورت گسترده ای در حال توسعه می باشد روشهای متعددی برای طراحی لرزه ای دیوارهای خاکی مسلح براساس روش شبه استاتیکی موجود است این روشها اثر زمان و انتقال موجحجمی در درون خاک در طول زلزله را در نظر نمی گیرند دراین خصوص اختلاف فاز در اثر انتشار موجب رشی معین در دورن دیوار خاکی مسلح با استفاده از روشهای نسبتا جدید شبه دینامیکی می تواند مدنظر قرار گیرد. دراین مقاله با استفاده از روش شبه دینامیکی اثر تغییر در پارامترهای خاک شامل زاویه اصطکاک داخلی آن و شتاب لرزه ای برمیزان نیروی بوجود آمده در لایه های تسلیح و ضریب اطمینان در مقابل پایداری مورد بررسی قرارگرفته است.