سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش شاهین – استادیار دانشگاه اصفهان گروه مدیریت
محسن عارف نژاد – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در دهه های اخیر می باشد این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی اداره وبهره برداری صحیح و کارا از منابع مالی ، نیروی انسانی و… برای دست یابی به الگوی مصرف مطلوب که با به کارگیری امکانات فنی ، ساختار وتشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز وآینده به طور رضایت بخش امکان پذیر می شود. توسعه پایدار نه فقط بهبود نسل حاضر بلکه نسل های آینده را نیز را در نظر دارد. توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه ی زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند .توسعه پایدار شهری به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه-جانبه ای کنند . .در این تحقیق با استفاده ازرویکردAHP به تحلیل واولویت بندی شاخص های اصلی وفرعی توسعه پایدار شهری پرداخته شد که با توجه به نتایجبدست آمده توسعه پایدار اقتصادیB) با وزن ۵۸۸ /. دارای بیشترین تاثیر بر توسعه پایدار شهری داشته است وتوسعه پایدار اجتماعیA) با وزن ۳۲۳ /. و توسعه پایدار زیست محیطیC) با وزن ۰۸۹ /.بترتیب دارای بیشترین وزن بوده اند