سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ
فریدون بابایی اقدم – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا اقبال کورائیم – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

درکشورما جریان سریع شهرنشینی طی چنددهه اخیر اسکان غیررسمی را به دنبال داشته است و بگونه ای که این پدیده درحال رشد مشکلات اقتصادی فرهنگی کالبدی و زیست محیطی فراوانی را دراغلب شهرهای بزرگ ایران بهوجود آورده است وجود بافت های فرسوده از مشخصه های اصلی سکونتگاه های غیررسمی بوئده و از شاخص کالبدی عمده ای که میتواند تعیین کننده بافت های فرسوده سکونت گاه های غیررسمی باشد می توان به شاخصهای ریزدانگی ناپایداری نفوذناپذیری و تعدادطبقات ساختمان ها اشاره نمود تحقیق حاضر با انتخاب محله غیررسمی زیرنهر تراب شهرپارس آباددرراستای بررسی وضعیت موجود سکونتگاه های غیررسمی این شهر و تعیین بافت های فرسوده این سکونتگاه ها جهت گیری شده است.