سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
نادر مهرگان – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا تهران – ایران
محمود حقانی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهر

چکیده:

امروزه انرژی برق یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی جوامع است. از این رو بررسی تغییرات تقاضای آن در بخش های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله از شاخص مجزاسازی فیشر (تکینیک ضربی)، برای بررسی روند تغییرات شدت مصرف برق بخش۱۳۵۸ ، استفاده شده – صنعت ایران در طی دوره زمانی ۸۷است. نتایج این مدل نشان می دهد که اثر ساختاری و تغییر در ترکیب فعالیتهای صنعتی، نقش عمده ای در افزایش شدت مصرف برق صنعت ایفا میکند. دلیل این مسئله را می توان درغیرموازی بودن سیاس ت های قیمتی نهادههای تولیدجستجوکرد. به طوری که قیمت واقعی برق در مقایسه با دیگرنهاده های تولید،کاهش یافته و در نتیجه تا حدودی جایگزین سرمایه و کار در تولید شده است. با توجه به مقادیر اثرات ساختاری و شدت خالص، میتوان نتیجه گرفت که کارایی برق در صنعت ایران نسبتاً پایین میباشد و مقادیر این اثراتبه عنوان پتانسیل های صرفه جویی برق صنعت معرفی میشود.عدم رقابتی بودن اقتصاد کشور سبب شده است که با افزا یش قیمت برق و شرایط تورمی، با استفاده از انگیزه های روانی،افزایش هزینهها به مصرف کنندگان ویا دیگر بنگاه های واسطهای انتقال داده شود و بخش تولید نسبت به تغییرقیمتها واکنش چندانی نشان ندهد.