سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرحیم رهنما – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی
زهرا افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری
محمدمحسن رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص آن؛ مانند تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا، خاک، افزایش بیماریهای روانی و… جامعه شهری را بیش از پیش تهدید میکند. این امر خلاف اصول توسعهی پایدار شهرها و محیط زیست است و موجب شده تا امروزه مدیریت شهری با چالشهای فراوانی در زمینهی تراکم جمعیت، کمبود مسکن، آلودگی و تخریب محیط زیست، تعارضهای اجتماعی و تأمین خدمات و تسهیلات زیرساختی روبرو باشد. دراین خصوص اجرای طرح شهر سالم ضمن ایجاد مشارکت مردمی در توسعهی پایدار شهرها نقش مهمی ایفا میکند. در واقع شهر سالم، شهری برای تحقق انسان سالم است. هدف این پژوهش تحلیل شاخصهای شهر سالم در محلهی بهارستان شهر مشهد میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است و جمعآوری اطلاعات به ۲ شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. بر طبق نتایج این تحقیق، محله بهارستان از نظر شاخصهای پنج گانه سلامت(اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی، بهداشتی و فرهنگی) با وضعیت مطلوب و استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و در برخی زمینهها نیز نیاز به برنامهریزی و مشارکت هرچه بیشتر مسئولین و ساکنان محله احساس میشود