سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین فرجی ملائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی پارامترهای اقتصادی کیفیت زندگی در شهر بابلسر پرداخته شده است فرضیات این مقاله به قرار زیراست: به نظر می رسد شاخص درآمد دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخصها است به نظر می رسد کیفیت و شکاف اقتصادی زندگی درمحلات شهر بابلسر ناهمگون است به دنبال بررسی و اثبات فرضیات این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شدهاست مهمترین تکنیک مورد استفاده دراین مقاله تکنیک آنتروپی و SAW است از تکنیک انتروپی برای تعیین وزن اهمیت شاخصها و از تکنیک SAW به منظور تعیین سلسله مراتب کیفیت زندگی از منظر شاخصهای اقتصادی درشهر بابلسر استفاده شده است برای گردآوری داده های مورد استفاده دراین مقاله از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و نیز تکنیکهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شدها ست براساس یافته های بدست آمده از تکنیک آنتروپ ی می توان گفت که شاخص درآمد با ۰٫۰۸۲۹ پراهمیت ترین شاخص در بررسی کیفیت زندگی از منظر شاخصهای اقتصادی است نتایج تحقیق نشان میدهد که محلات شهرک دانشگاه شهرک ساحلی کتی بن و شهرک قائم دررتبه های بالا از نظر شاخص های اقتصادی کیفیت زندگی قرا ردارند م یتوان گفت محلات مختلف درشهر بابلسر دارای شکاف بارزتری از نظر شاخصهای اقتصادی می باشند.