سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی
سمانه رحمتی – کارشناس ارشد اقلیم

چکیده:

الگوهای سینوپتیک شرایط جوی روزانه مناطق راکنترل می کنند.بررسی نقشه های سینوپتیک،درسطوح مختلف جو،می توان بسیاری ازپدیده های سطح زمین همانند سیلاب،خشکسالی،یخبندان و….رامشخص نمود یکی از عوامل بسیار مهم در بروز سیلاب پدیده های جوی مانند طوفان و رگبارشهای شدید است که بررسی و شناسایی سینوپتیکی پدیدههای جوی خصوصا رگبارشها در پیش بینی سیلاب و طرحهای هشدار سیل نقش تعیین کننده ای را ایفا میکند از این رو پژوهش پیش رو با هدف تحلیل سینوپتیکی رگبارشهای منجر به سیل در منطقه غرب گیلان صورت گرفته است. برای تحقق این هدف سپس برای ابتدا آمار سیلابها و رگبارش های منطقه ای مربوط به هر سیل در منطقه غرب گیلان برای دوره آماری سالهای ۹۰-۱۳۸۰ شناسایی و استخراج شدند. بر این اساس طی این دوره ۱۳ سیل و رگبارش منطقه ای بدست آمد. در مرحله بعذد نقشه های سینوپتیکی هم فشار برای سطح دریا و ژئوپتانسیل ۵۰۰ هکتوپاسکال برای زوزهای قبل بارش و روز بارش از تارنمای NOAA دریافت شد و هریک مورد تحلیل همدیدی قرار گرفت. نتایج های حاصله نشاندهنده وجود ۷ الگوی جوی بارشی در ایجاد این رگبارشها بوده است. از میان هفت الگو سامانه های پر فشار اسکاندیناوی و مدیترانه ای بیشترین فراوانی را داشتهاند. همچنین کل رگبارشهای مورد بررسی در اثر وجود حداقل یک سامانه پر فشار ایجاد شده است.