سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
مرجان مهدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

دما یکی از مهمترین عناصر موثربرآب و هوا ومحیط زیست هرمنطقه است بنابراین فرینهای دمایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند این تحقیق با شیوه اماری و تحلیلی انجام گرفته است و هدف ازا نچام این پژوهش شناسایی سیستم های گردشری است که میتوانند باعث بروز سرمایها فرین دراستان شود تا بتوان با دانستن علت و زمان رخداد این سرماهای فرین از خسارت ناشی از کاهش ناگهانی دما جلوگیری نمود دراین پژوهش به منظور تحلیل همدید دماهای فرین اصفهان داده های مربوط به دمای حداقل روزانه ایستگاه اصفهان درطی سالهای ۱۳۴۰-۱۳۸۷ مورد استفاده قرارگرفته است و پس از استانداردسازی داده ها و محاسبه NTD به روش شاخص فومیاکی روزهایی که دارای دماهای حداقل بودها ند مشخص گردید که از بین روزهایی که فرین سرد اتفاق افتاده بود دی ماه ۷۴ به عنوان سردترین دوره انتخاب گردید سپس نقشه های مربوط به دمای هوا و مولفه بادمداری و بادنصف النهاری این تاریخ درتراز ۷۰۰ هکتوپاسکال درنرم افزار گردس ترسیم شده و با بررسی این نقشه ها معلوم گردیدکه دراین تاریخ دراصفهان ازسمت غرب ایران یک فرارفت سرد اتفاق افتاده و درواقع یک فرود بسیار عمیق روی ایران تشکیل شده و تاجنوب نیز کشیده شده و باعث ریزش هوای بسیارسرد عرضهای بالا به ایران شده است.