سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم ادراکی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
فرشید حشمدار – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

در این تحقیق به منظور تحلیل سینوپتیکی برآورد حداکثر بارش محتمل حوضه آبریز آجی چای ابتدا آمار مربوط به حداکثر بارشهای روزانه انواع ایستگاه های هواشناسی درون این حوضه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سه توفان شدید چهار روزه انتخاب گردید سپس نقشه های همبارش برای توفان های منتخب در محیط GIS ترسیم و منحنی های عمق ، مساحت ، مدت هر یک از توفان ها تعیین شدند. همچنین حداکثر دمای نقطه شبنم و حداکثر سرعت باد با تداوم ۱۲ ساعته ایستگاه های سینوپتیک اردبیل ، تبریز و ارومیه انجام گرفت در نهایت مقادیر حداکثر بارش محتمل به روش سینوپتیکی در تداوم های ۲۴-۴۸-۷۲و ۹۶ ساعته مربوط به توفان۱۴ آبان ماه ۱۳۷۳ به ترتیب ۹۶/۴ و۱۴۳/۵ و ۲۲۱/۵ و ۲۸۵/۴ میلیمتر برای حوضه مورد مطالعه به دست آمد.