سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم امین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

برای تحلیل شرایط سینوپتیکی بارشهای سیل زا درشهرضا درطی سالهای ۱۹۹۴تا۲۰۰۹ داده های فشاردرتراز دریا و همچنین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۸۵۰و۷۰۰و۵۰۰ هکتوپاسکال ازتارنمای سازمان جو و اقیانوس متحده نوآ درمحدوده طول جغرافیایی و تا ۸۰درجه شرق و عرض جغرافیایی و تا ۸۰ درجه شمالی استخراج شدها ست سپس ابعاد این داده ها ۲/۵×۲/۵ درجه بودها ست که پس از انتقال برمحیط نرم افزار سرفر با استفاده از مدل کریکینگ و با اندازه یافته های ۱×۱ درجه نقشه های تراز دریا و سطوح تراز بالا از حدود چهارروز قبل از وقوع بارش سیل آسا تا یک روز بعد از خاتمه بارش سیل آسا ترسیم شده است و سپس نقشه های موجود به صورت دستی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و الگوهای حاکم بربارشهای سیل آسا شناسایی شده است نتایج نشان داد تشکل مراکز کم فشار درسطح زمین درزیرمنطقه واگرایی فرود تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال سبب ایجاد ناپایداری و درنتیجه بارندگی درشهرضا می شود به هنگام حاکم بودن فراز برکشور و مداری بودن جریانات لایه جوی نمی توان انتظار بارش را داشت.