سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیان خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی
قاسم هژبرپور – رئیس گروه هواشناسی مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اردبیل

چکیده:

در تمامی فعالیت های بشری، کشاورزی محیط جهانی را با بزرگترین وسعت دگرگون کرده است .کشاورزی مرکز مباحث در مورد توسعه پایداراست علم جایگزینی برای وابستگی نوع بشر به گیاهان و حیوانات برای غذا و معاش پیدا نکرده است و اکنون با رشد ادامه یافته در جمعیت دنیا، باید یا استفاده بیشتری از منابع به عمل آوریم یا از آنها به صورت موثرتر در راستای تغذیه بشری استفاده کنیم. یکی از مهمترین بلایای طبیعی که منشاء اقلیمی داشته و اغلب محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی را تهدید می کند خطر سرمازدگی و یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره است پیش بینی دقیق حداقل دما برای پیش بینی زمان وقوع و شدت یخبندان در دست یابی به استراتژی های کاهش آسیب رسانی به گیاهان بسیار موثر است درجه حرارت از متغیر های کلیدی با اثرات مهم بر بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان محسوب می شودیخبندان غیره منتظره می تواند اثرات بسیار مخربی بر عملکرد گیاهان زراعی داشته باشداز این رو دادن پیش آگاهی به زارعین و باغداران و ستاد حوادث غیر مترقبه در موردیخبندان ضروری به نظر می رسد.شهرستان کنگاور نیز تحت تاثیر عرض جغرافیایی ، ناهمواری ها و نواحی کوهستانی محاط بر این شهر همچنین یورش گاه و بی گاه توده های هوای سرد از تاثیرات یخبندان در امان نمانده است بنابراین در این پژوهش با استفاده از آمار متوسط دمای روزانه و حداقل دماهای ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه طی دوره آماری ۲۳ ساله ۲۰۱۰-۱۹۹۸روزهای دارای دماهای مساوی یا کمتر از صفر درجه را تحت عنوان روزهای یخبندان استخراج کرده و با استفاده از نقشه های هم فشار سطح زمین و هم ارتفاع سطح ۵۰۰ و ۸۵۰هکتوپاسکالی به تحلیل سینوپتیکی یخبندان های مورد نظر پرداخته و الگوهای سینوپتیکی ایجاد کننده این یخبندان ها شناسایی شد و در پایان نتایج حاصل نشان داد که وقوع یخبندان های زودرس و دیررس شهرستان کنگاور با قرارگیری موج بادهای غربی بر روی منطقه مورد مطالعه و وجود پرفشارهای سیستمی و محلی در ارتباط است.