سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرید وکیلی تهامی – ا ستادیار دانشکده مکانیک – دانشگاه تبریز
وحید زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه تبریز
علیرضا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه تبریز

چکیده:

در برخی زمینهها در ماشینآلات و مکانیزمها نیاز است حرکت دورانی یک شفت با سرعت ثابت، به یک حرکت دورانی با سرعت متغیر تبدیل شود . در این موارد از چرخدندههای غیردایرهای استفاده میشود . این نوع چرخدندهها دارای منحنیهای گام غیردایروی نظیر بیضی، مثلث، مربع و … میباشند . متداولترین نوع چرخدندههای غیردایرهای چرخدندههای بیضوی هستند . به علت کاربرد وسیع و روزافزون این نوع چرخدندهها در صنعت، انجام تحقیقات اساسی در این زمینه ضروری به نظر میرسد . در این تحقیق ابتدا روابط منحنیهای گام، مدول و گام دندهها برای چرخدندههای بیضوی بدست آمده و سپس روابط تغییرمکان، سرعت، شتاب و جرک زاویهای چرخدنده متحرک بر حسب تغییرمکان زاویهای چرخدنده محرک استخراج شده است .
در ادامه تحلیل دینامیکی یک جفت چرخدنده نمونه صنعتی انجام شده و نیروهای متقابل دندهها، گشتاور و توان خروجی بر حسب تغییرمکان زاویه – ای چرخدنده محرک استخراج شده است . در نهایت تحلیل تنش با استفاده از روش المان محدود و به کمک نرمافزار ANSYS انجام گرفته است