سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی صائبی منفرد – مربی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
علی ماشااله کرمانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
احمد صادقی – مربی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

بسته بنده ای مکعبی علوفه به طور گسترده ای در فرایند تولید علوفه خشک کردنی مورد استفاده قرار می گیرد. واحد تغذیه یکی از قسمت های مهم این دستگاه است که به دلیل وارد کردن ضربه به علوفه خشک می تواند در ریزش برگ هنگام انتقال به محفظه پیستون موثر باشد. در این تحقیق مکانیزم تغذیه در بسته بندهای مکعبی علوفه مورد واکاوی قرار گرفت. این مکانیزم یک مکانیز چهار میله ای و دارای شرایط گراشف است. از آن جایی که میله ی محرک (لنگ) سرعت دورانی خود ار با واسطه از محور تواندهی می گیرد اعمال تغییرات سینماتیکی به میله ی رابط ( که نقش چنگال تغذیه را ایفا می کند) با نگرش تغییر طول میله محرک قرار گرفت. این تغییرات با در نظر گرفتن شرایط کرانه ای (محدودیت مکانی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل سازی مکانیزم از نرم افزار ADAMS استفاده شده است. و تغییرات سرعت و مسیر حرکت چنگال های تغذیه نسبت به تغییر طول میله های مکانیزم سنجیده شد. تعیین مکانیزم بهینه با نگرش حفظ سرعت نهایی و کاهش شتاب، منحنی مسیر حرکت چنگال و در نتیجه کاهش ضربه به محصول و افت برگ صورت پذیرفت و یک تحلیل سینماتیکی برای مکانیزم بهبود یافته ارائه گردید.