سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصابر زمزم –
حمیدرضا مالکی نژاد –
حسن بخشنده امنیه –

چکیده:

حفر تونل باعث تغییر حالت اولیه تنش زمین و جابه جایی توده سنگ پیرامون آن می گردد. با حفر مقطع جدید وبا گذشت زمان جابه جایی دیواره ها و فشار وارده از طرف زمین بر سیستم نگهدارنده تونل افزایشمی یابد. در این FLAC3Dبه روش عددی و با استفاده از نرم افزارN7 و ۷ Pمقاله سیستم نگهداری تونل خط ۷ بین دو ایستگاه بررسی شده و از آنجایی که طول دستگاه مورد نظر و طول شیلد به کار رفته ۱۰/۵متر می باشد، عملیات حفاری ونگهداری آن را در ۷ گام، با در نظر گرفتن هر گام معادل با طول یک سگمنت ۱/۵متر)، مطالعه شده است. فشاردر نظر گرفته شدهp= 1/2 n جبهه کار اعمالی برای اتاق چمبر، با توجه به میزان جابجایی های جبهه کار معادل است. نتایج نشان می دهد که میزان جابه جایی ها بعد از اعمال فشار جبهه کار قدری بیشتر شده که صحت و) در سقف و کفZ درستی نتیجه آنالیز را نشان می دهد.با اعمال فشار جبهه کار میزان جابجایی ها در راستای قائم ) در دیواره ها افزایش می یابد. تونل بعد از حفاری و قبل از اعمال شیلد از چهار طرفX و در راستای محور تونل تحت نیروی فشاری بوده و به حالت مچالگی نزدیک می شود و میزان جابه جایی ها بعد از اعمال شیلد به عنوان سیستم نگهداری به مقدار صفر میل می کند که ناشی از اعمال درست و صحیح سیستم نگهداریمی باشد