سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم.
فرزین قائمی – دکترای تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم
فرخ قائمی – کارشناس ارشد تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، سازما

چکیده:

گسل کارده در ۴٠ کیلومتری شمال مشهد واقع شده است . به منظور دستیابی به ارتباط بین ساختارهای شکننده حاصل از فعالیت گسل کارده، عناصر ساختاری اصلی برداشت و توسط نرم افزارهای مختلف بررسی و تحلیل شدند.از مقایسه سیستم درزه ها و گسلها چنین برداشت می شودکه درزه های تشکیل شده در منطقه کاملا متاثر از حرکت گسلهای اصلی محدوده بوده اند و از الگوی خاص سامانه گسلهای امتدادی راست لغز تبعیت می کنند.الگوی شکستگی های این گسل بر اساساندازه گیری های صحرایی روی سازند مزدوران (فرودیواره ) به صورت ش ش گروه اصلی دسته بندی شده است. شکستگی هایی با روند ٣٢۵ درجه به عنوان بازوهای اصلی یا همان پهنه جابجایی اصلی در الگو عمل می نمایند.سایر شکستگی هایی با روندNW- SEبه عنوان آرایه های همسو با پهنه برشی اصلیR,PروندNE-SWبه عنوان آرایه های ناهمسو با پهنه جابجایی اصلیR΄) وشکستگی هایW-E و N-S به ترتیب حاصل گسلهای نرمال و معکوس شکل گرفته در سیستم امتدادی هستند