سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک، دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – دانشگاه گلستان، استادیار زمین شناسی ساختمانی وتکتونیک

چکیده:

منطقه ابوالعباس در زون برشی ایذه در ۳۰ کیلومتری شمالشرقی شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان قرار گرفته است. برداشت دادههای مربوط به شکستگیها این منطقه در چهار پیمایش عمود برچینهای ماکروسکوپی منطقه انجام گرفت. دادههای برداشتشده از شکستگیهای سه رخنمون اصلی سرپهن، مالآقا و سهپران به منظور تفکیک درزههای کششی، طولی و برشی، (سه نوع درزههای مرتبط با چین ) بااستفاده از مختصات فضایی محور چینهای ماکروسکوپی و همچنین درزههای مرتبط با گسل در روی نمودار گلسرخی براساس فراوانی روند ترسیم شد. بر این اساس، نمودارهای گلسرخی روند غالب شکستگیها را۰۳۰ تا ۰۲۰ نشان میدهند. غالب بودن این روند شکستگیها را میتوان مرتبط به چین از نوع عرضی(عمود بر محور چین) دانست.