سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه اسدی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه دامغان
سعیدالرضا اسلامی – دکتری تکتونیک، دانشگاه دامغان
عباس چرچی – دکتری تکتونیک، دانشگاه شهیدچمران اهواز
اسماعیل سالاروند – کارشناس ارشد تکتونیک، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

تاقدیس بنگستان، یکی از مخازن هیدروکربوری شناخته شده در جنوب غربی زاگرس، در ٣۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان واقع شده است. با توجه به اینکه اکثر شکستگیها در فرآیند تولید و جایگیری هیدروکربور نقش عمدهای دارند، بنابراین مطالعه خطوارهها برای بررسی الگوی شکستگیها و ارتباط آن با چینخوردگی و تاثیر آن بر حرکت سیال حائز اهمیت است. تمرکز این تحقیق بر سازندهای گروه بنگستان به عنوان دومین افق تولیدی در جنوب غربی ایران است. در این تحقیق با توجه به اهمیت هندسه سطحی و عمقی شکستگیها و رخنمون وسیع سازندهای ایلام و سروک، نتایج حاصل از مطالعه تصاویر ماهوارهای، عکسهای هوایی، نقشههای زمینشناسی، نقشه کنتورهای زیر سطحی UGC) دادهای چاهنگاری و پیمایشهای صحرایی، توسط نرم افزارهای مختلف مورد پردازش و تفسیر قرار گرفت. در این مطالعه، تاقدیس بنگستان براساس انحراف محوری و نقش گسل های اصلی، در چهار بلوک از NW به SE تقسیمبندی گردید. سپس با تحلیل تکتونیکی منطقه و تاقدیس بنگستان، نتایج و دیاگرامهای بدست آمده، نقاط با حداقل تراکم شکستگی در دماغه شمالی و بخشی از دماغه جنوبی، یال شمالی بلوکهای ١ و ٢، و نقاط با حداکثر تراکم شکستگی در یال جنوبی بلوکهای ۱ ، ۲ ، ۳ و در قله بلوکهای ٣ و ۴ بدست آمد. هندسه شکستگیها وجود چهار فاز تکتونیکی را در طول تکوین تاقدیس نشان میدهند. براین اساس، عملکرد گسلهای ایذه و جبهه کوهستان (IZHF,MFF) و فازهای کوهزایی استیرین و آتیکن به عنوان مؤثرترین عوامل تکتونیکی منطقه قابل شناسایی و تفکیک است. با توجه به نتایج حاصله، میتوان یک الگوی مبنائی مطمئن و قابل تعمیم به دیگر مخازن کربناتی زیر سطحی و غیرقابل دسترس گروه بنگستان در فروافتادگی دزفول بدست آورد.