سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی حاجی غلام سریزدی – دانشگاه علم و فرهنگ تهران
منوچهر منطقی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن درایالت نیوجرسی آمریکا درپاسخ به نیازهای رو به افزایش صنعت هوایی درامریکا و لزوم پیشرفت دراین صنعت تاسیس گردیده است پارک طی تفاهمنامه ای با جامعه توسعه اقتصادی نیوجرسی جنوبی و با واگذاری ۲۳/۵ هکتارزمین ازدارایی های اداره هوایی فدرال درسال ۲۰۰۸ ساخته شده است دراین راستا این مقاله به معرفی پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن پرداخته و با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی به بررسی پارک و سیاست های اتخاذ شده می پردازد همچنین با استفاده ازقوانین تفکر سیستمی نقاط و اهرمهای مثبت و اثربخشی را به سیاستگذاران و مدیران عالی متولی مدیریت پارک فناوری هوایی ارایه می نماید دراین مقاله بعداز معرفی پارک و تشریح رویکرد سیستمی تصویرغنی ذینفعان و مولفه های اصلی پاکر هوایی ترسیم و نمودار علت و معلولی کل سیستم تشریح شده است این نمودار شامل ۴حلقه با نامهای حلقه اثراداره هوایی فدراک و مرکز فنی هوگز و اعضا حلقه اثرانکوباتور و ایجاد موسساتدانش و فناور بنیان نوپا حلقه ارتوسعه پارک برتوسعه منطقه نیوجرسی کشور و صنعت هوایی حلقه اثردانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برپارک تشکیل شده است.