سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری
بهزاد آقابالایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

هدف ازاین پژوهش تحلیل سیاست های بهره برداری و تخصیص آب سدمخزنی ایثار دراستان اذربایجان شرقی با استفاده از علم پویایی سیستم می باشد دراین راستا با استفاده ازنرم افزار شبیه سازVENSIM مدلی جامع ازحوضه آبریز ساخته شده و جهت اجرای مدل دو سناریو تعریف گردیده است سپس عملکرد حوضه آبریز هب لحاظ تامین نیازهای مختلف درشرایط مختلف کم آبی و پرآبی برای دو سناریو تعیین شده است نتایج حاکی ازآن است که پس از ایجاد مدل سدایثار درمحیط VENSIM میتوان اثرسناریوهای مختلف برنحوه تخصیص منابع اب سد و همچنین چگونگی بهره برداری از سد را مشاهده کرد این سناریو ها میتوانند شامل تغییر درمیزان نیازهای پایین دست ایثار و یا اعمالیک تقاضای جدید مانند حقابه سدازادگان درمطالعه اخیر باشند.