سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد نظری افشار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
پدرام روانشناس – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
امید توسلی – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

رفتار سدهای سنگریزهای در حین ساخت، انتهای ساخت و ابگیری آن از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این سه مرحله ضروری است. در این مقاله در حین ساخت پس از تعیین و مقایسه مشخصات مقاومتی مصالح خاکی مورد استفاده در سد در نرم افزار تفاضل محدود FLAC 3D بر اساس مدارک موجود در اجرای بدنه سد مارون و نمودار ارتفاع خاکریزی در مقابل زمان برای هسته رسی و نواحی شنی و ماسهای پوستههای بالا دست و پائیین دست، با استفاده از نرم افزار تخصصی تفاضل محدودFLAC 3D به تعیین تنشهای افقی و قائم سد مارون پرداخته شده است. سد خاکی – سنگریزهای مارون بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیزهای عددی آن با نتایج ابزار دقیق آن در حین ساخت مقایسه و ارائه شده است. تطابق مناسب نتایج آنالیز عددی با مقادیر اندازهگیری شده ابزار دقیق حکایت از انتخاب درست مشخصات مقاومتی خاک در نرم افزار و کارائی و مدلسازی صحیح در روش ارائه شده دارد