سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید توسلی – دانشجوی دکتری
پدرام روانشناس – دانشجوی دکتری
هومن رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرقدس

چکیده:

رفتارسدهای سنگریزها ی درحین ساخت انتهای ساخت و آبگیری آن از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی دراین سهمرحله ضروری است دراین مقاله درحین آبگیری پس از تعیین و مقایسه مشخصات مقاومتی مصالح خاکی مورد استفاده درسد درنرم افزار تفاضل محدود Flac3d براساس مدارک موجوددراجرای بدنه سد مارون و ابزار مناسب جهت اندازه گیری نمودار ارتفاع خاکریزی درمقابل زمان برای هسته رسی و نواحی شنی و ماسه ای پوسته اهای بالا دست و پایین دست و اطلاعات موجود براساس مراحل مختلف آبگیری با استفاده ازنرم افزا ر تخصصی تفاضل محدود flac3d به تعین تنش ها و نشست های افقی و قائم سد مارون و فشار آب حفره ای درارتفاعات گوناگون آبگیری پرداخته شدها ست سدخاکی سنگریزه ای مارون بعنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیز های عددی آن با نتایج ابزار دقیق مناسب آن مقایسه و ارایه شده است.