سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشگاه صنعتی شریف
امبر اکبری گرکانی – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

در تعدادی از سدهای در دست طرح و اجرا مشاهده شد هاست که یک یا هردو تکی هگاه آ نها دارای پتانسیل لغزش هستند یا برسطوح لغزشی بنا شد هاند در این مقاله سد گتوند علیا (سد سنگریز با هسته رسی و ارتفاع ۱۸۰ متر، واقع در شهرستان شوشتر) و تکی هگاه آن، که در ساحل راست از یک توده نابرجا واقع بر بستری از مصالح خرد شده ( زون برشی) تشکیل م یشود، در شرای طاستاتیکی از طریق مد لسازی عددی با نر مافزارFLAC3D به صورت سه بعدی و در حالت بدون وجود سد و قبل از خاکریزی و با وجود سد و اولین بار آ بگیری بررسی شده و ارزیابی مقادیر تنش و کرنش ایجاد شده در بدنه سد در اثر لغزش احتمالی صورت گرفت هاست. با توجه به نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی انجام شده، مدل رفتاری هایپربولیک الاستیک غیر خطی به همراه پوش گسیختگی موهر-کلمب به عنوان مدل رفتاری مصالح هسته و پوسته در نظر گرفت هشد هاند. اثر فرونشست در مصالح پوسته بالادست در زمان آ بگیری اولیه مد لسازی شده و کلیه پارامترهای مدل رفتاری ب هصورت توابعی از فشار محدود کننده تعریف شد هاند. به منظور ارزیابی نحوه تاثیر پارامترهای هندسی و مقاومتی مصالح توده نابرجای تکی هگاه بر میزان تن شها و تغییر شک لهای سد، بر روی مقدار زاویه اصطکاک زون برشی و نیز عمق توده نابرجای واقع در تکی هگاه، آنالیز حساسیت صورت گرفته که تغییرات مقادیر زاویه اصطکاک از ۶ درجه (حد ناپایداری توده نابرجا در آ بگیری اولیه) تا ۲۴ درجه ( ماکزیمم مقدار ب هدست آمده از آزمایشات) و تغییرات عمق توده نابرجا در سه ارتفاع ( بستر توده نابرجا همتراز پی سد، بستر توده نابرجا ۶۰ متر بالاتر از تراز پی سد و بستر توده نابرجا ۱۲۰ متر بالاتر از تراز پی سد(حالت واقعی)) منظور شد هاست.